AA Tekstgrootte

>Begrippen

Begrippen

Indicator

Meetbaar aspect, uitgedrukt in een getal, percentage of ratio, dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg; gewoonlijk wordt een norm gesteld waaraan voldaan moet worden.

Informatiestandaard

Document waarin, ter ondersteuning van het werken volgens een kwaliteitsstandaard, eenduidig is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en met gebruik van welke terminologie. Op basis van de informatiestandaard kunnen leveranciers en ontwikkelaars ICT-systemen realiseren die de toetsbaarheid en het gebruik van de kwaliteitsstandaard op de juiste wijze ondersteunen.

Integrale zorg / Instellingenoverschrijdende zorg

Intergrale zorg is zorg waarbij verschillende zorgverleners hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat het individu alle zorg krijgt die hij nodig heeft.

Klinisch pad

Een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep patiënten / cliënten gedurende een gedefinieerd tijdskader waarbij het doel is de kwaliteit van zorg over het gehele continuüm te bevorderen door de verbetering van patiëntuitkomsten gecorrigeerd voor risico, het verhogen van patiëntveiligheid, vergroting van patiënttevredenheid en het optimaliseren van de inzet van middelen.

Kwaliteitsstandaard 

Een kwaliteitsstandaard is een richtlijn, module, norm, zorgstandaard of organisatiebeschrijving, die betrekking heeft op (een deel van) een zorgproces, vastlegt wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de patiënt goede zorg te verlenen en in het Register is opgenomen.

Module

Een module geeft op basis van systematische analyse en argumentatie antwoord op één omschreven, aan gezondheid, organisatie van zorg of maatschappij gerelateerd probleem en sluit af met een aanbeveling. Een module is de kleinste eenheid waaruit een richtlijn/standaard bestaat en bevat alle elementen die voor een richtlijn/standaard van belang wordt geacht. 

Meetinstrument

Verzamelnaam voor landelijk opgestelde kwaliteitsindicatoren en gevalideerde vragenlijsten. Meetinstrumenten geven op systematische en reproduceerbare wijze een indicatie over de kwaliteit van de geleverde zorg door het resultaat van de meting te vergelijken met een eerder gekozen norm. Meetinstrumenten van kwaliteit worden ook toegepast om het resultaat van de zorg transparant in beeld te brengen.

Protocol

Van een vakinhoudelijke kwaliteitsstandaard afgeleide handelingsinstructie of werkinstructie waarin staat hoe precies in de dagelijkse praktijk dient te worden gehandeld, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van die dagelijkse praktijk.

Richtlijn

Document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten. 

Zorgcoördinator

Zorgverlener die alle taken van en afspraken en acties tussen zorgverleners binnen een multidisciplinair samenwerkingsverband coördineert en op elkaar afstemt. Hij of zij fungeert tevens als aanspreekpunt voor de patiënt. Hoewel dit formeel wel kan, is dit meestal niet de eindverantwoordelijke voor de behandeling van een patiënt (de hoofdbehandelaar).

Zorgmodule

Onderdeel van een zorgstandaard bestaande uit generieke componenten. Zorgmodules zijn ziekte overschrijdend en werken verbindend tussen zorgstandaarden.

Zorgpad

Een logisch samenhangend geheel van individuele zorgprocessen die een patiënt/cliënt met een specifieke aandoening doorloopt vanaf de eerste zorgvraag tot overleven of overlijden; waarbij deze zorgprocessen zowel zorginhoudelijk en relationeel als ondersteunend en primair medisch kunnen zijn. Het primaire doel is het bieden van optimale zorg aan de patiënt/cliënt, afgestemd op zijn behoeftes.

Zorgstandaard

Document dat de standaardisatie beschrijft van het zorgproces en de stappen die de patiënt doorloopt, ter ondersteuning van patiënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals en financiers van de zorg.