AA Tekstgrootte

>>Actieplan 3A

Inrichten zorgnetwerk
Meerdere patiëntenorganisaties en/of meerdere expertisecentra

Inrichten zorgnetwerk als initiatiefnemer bepaalt dat er meerdere patiëntenorganisaties en/of expertisecentra betrokken moeten zijn bij vormen van de kerngroep

Relevante partijen

De initiatiefnemer nodigt het/de erkende expertisecentrum/-centra en/of de relevante patiëntenorganisatie(s) uit en vraagt of ze samen willen werken aan de ontwikkeling van een zorgnetwerk. De initiatiefnemer legt daarbij haar doel en wensen uit, en introduceert het plan voor het inrichten van een zorgnetwerk bij meerdere patiëntenorganisatiesen/of meerdere expertisecentra (zie onderstaande uitklapvelden)

Kerngroep

Alle betrokken patiëntenorganisatie(s) en erkende expertisecentra bepalen welke patiëntenorganisatie en welk expertisecentrum samen de kerngroep vormen. De kerngroep, bestaande uit altijd één patiëntenorganisatie en één expertisecentrum, is de kartrekker van het project en zet de vervolgstappen in gang. {begrippenlijst}.

De patiëntenorganisatie en het erkende expertisecentrum vormen samen de kerngroep

Indien er geen besluit kan worden genomen wie de kartrekkers zijn, dan zijn er verschillende opties:  

 1. participatie in ERN geeft doorslag;
 2. onafhankelijke partij aanwijzen die doorslag geeft (vooraf afspreken: expertisenetwerk moet zich aan uitslag committeren);
 3. (bij gelijke commitment) roulerend ‘kartrekkerschap’.

Indien de patiëntenorganisatie en het erkende expertisecentrum dit wensen, dan kunnen ze ervoor kiezen de samenwerking formeel te starten door het ondertekenen van een ' Ambitie tot bouwen aan een zorgnetwerk'  (zie hier voor het format). Hierin wordt onder andere het doel van het zorgnetwerk geformuleerd. Zie voor meer informatie over het belang van een zorgnetwerk de toelichting op deze website.

Projectorganisatie

Als de Kerngroep (patiëntenorganisatie en een erkend expertisecentrum) is gevormd en de ambitie heeft om samen kartrekker te zijn om te werken aan het ontwikkelen van een zorgnetwerk, dan gaan ze aan de slag met het inrichten van de projectorganisatie

Advies: denk aan het uitvoeren van de volgende taken:

 1. opstellen van een lijst van potentiële leden voor participatie in zorgnetwerk. Mocht het lastig zijn om deze lijst samen te stellen ga dan eerst na welke fases van het zorgcontinuüm van belang zijn, welke disciplines betrokken moeten worden en welke kwaliteitsdocumenten er zijn (zie ook de bijbehorende uitklapvelden).
 2. projectorganisatie uitwerken: wie voert binnen de kerngroep welke taken uit?

Tip 1: maak een google drive-account (of vergelijkbaar) aan t.b.v. het delen van documenten door de kerngroep; aanmaken van een skype-account door de leden om online vergaderen mogelijk te maken. Indien gewenst kan ook een aparte gmail (of vergelijkbaar) en een Whatsappgroep worden aangemaakt.

Tip 2: Liberating Structures heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee stakeholders in beeld kunnen worden gebracht.

Fasen uit het zorgcontinuüm

Bepaal welke fasen uit het zorgcontinuüm betrekking hebben op het zorgnetwerk van de betreffende aandoening. Zie voor meer informatie over het zorgcontinuüm hieronder. Het is belangrijk om goed zicht te hebben op het zorgcontinuüm, dit is alvast een eerste stap voor het vaststellen van een goede beschrijving van organisatie van zorg.

Ter informatie: Het zorgcontinuüm bestaat uit de volgende reeks fasen:
1. preventie en vroegsignalering;
2. diagnostiek;
3. zorgplan en behandeling;
4. begeleiding, revalidatie en/of palliatieve zorg.
    Tip: denk bij 4 ook aan (psycho)sociale zorg en aan de begeleiding van (zorg voor) mantelzorgers/naasten.

Relevante disciplines

Controleer/bepaal of alle relevante disciplines uit uitklapveld: "projectorganisatie" zijn uitgenodigd. Zo niet, nodig de ontbrekende personen uit. Kijk ook naar uitklapveld: "potentiële leden participatie in Zorgnetwerk uitnodigen".

Kwaliteitsdocumenten

Voorbeelden van kwaliteitsdocumenten zijn:

 • (multidisciplinaire) richtlijn;
 •  zorgstandaard;
 • (richtlijn) module organisatie van zorg;
 • medisch inhoudelijke (richtlijn) module;
 • visiedocument;
 • leidraad;
 • zorgpad;
 • kwaliteitscriteria;
 • profiel regievoerend arts;
 • selectiecriteria behandelcentrum en/of interventiecentrum.

Kijk voor voorbeelden van kwaliteitsdocumenten op: zichtopzeldzaam, zorgstandaarden en richtlijnendatabase.

Bij het ontbreken van een gezamenlijk (kwaliteits)document waarin de visie op de organisatie van zorg wordt beschreven stelt de kerngroep een visiedocument op (dus als er geen zorgstandaard, geen (richtlijn) module organisatie van zorg en geen visiedocument is). Ga voor het ontwikkelen van een visiedocument naar het uitklapveld: "opstellen visiedocument organisatie van zorg", daar wordt ook verwezen naar een format.  

Let op: Als er een kwaliteitsstandaard of een ander kwaliteitsdocument over de organisatie van zorg wordt ontwikkeld/aangepast in het kader van netwerkvorming, dan hoeft de kerngroep geen gezamenlijke visie op te stellen.
Let op: Als er wel een (kwaliteits)document vanuit een van de twee perspectieven bestaat, dan kun je er voor kiezen dat als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van een gezamenlijk (kwaliteits)document.

Visie op organisatie van zorg

Indien er reeds een gezamenlijke visie is, dan controleert de kerngroep de kwaliteit van het document. De kerngroep legt indien van toepassing contact met de oorspronkelijke auteurs. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het format visiedocument.
Indien het bestaande document voldoet aan de kwaliteitseisen van de kerngroep, ga dan verder bij uitklapveld: "plan van aanpak zorgnetwerk opstellen". Het bestaande (visie)document wordt tijdens de eerste bijeenkomst van het zorgnetwerk aan alle leden van het zorgnetwerk voorgelegd (zie uitklapveld: "eerste bijeenkomst")..

Opstellen visiedocument organisatie van zorg

Als blijkt dat er geen gezamenlijk document is dat de visie op organisatie van zorg beschrijft, dan gaat de kerngroep hiermee aan de slag. De kerngroep ontwikkelt samen een concept visiedocument organisatie van zorg. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het format visiedocument. Let op: denk hierbij aan een nationaal netwerk, maar ook aan een (eur)regionaal netwerk.

Voorbeelden van visiedocumenten organisatie van zorg zijn te vinden op zichtopzeldzaam en zorgstandaarden.net: hoofdstuk Organisatie van zorg in diverse zorgstandaarden, module Organisatie van zorg, VSOP visiedocument, NF1 visiedocument.

Het (concept) visiedocument wordt tijdens de eerste bijeenkomst van het zorgnetwerk aan alle leden van het zorgnetwerk voorgelegd (zie uitklapveld: "eerste bijeenkomst").

Plan van aanpak Zorgnetwerk opstellen

Stel een Plan van aanpak op. Dit (concept) Plan van aanpak wordt aan het gehele zorgnetwerk voorgelegd tijdens de eerste bijeenkomst van het zorgnetwerk (zie uitklapveld: "eerste bijeenkomst").

Advies: plan van aanpak bevat o.a.:

 1. Doel van het zorgnetwerk;
 2. Overzicht van wensen en behoeften/ te realiseren producten zoals richtlijn, zorgstandaard, (richtlijn) module organisatie van zorg of een medisch inhoudelijke (richtlijn) module, profiel regievoerend arts en criteria behandelcentrum. Kijk voor voorbeelden op: richtlijnendatabase; zichtopzeldzaam; zorginzicht;
 3. Werkwijze voor te ontwikkelen producten en fasering (Opties zijn dat de kerngroep gewenste (concept) producten zelf ontwikkelt; de kerngroep kan hiervoor een externe kracht inhuren (projectleider of -medewerker); door werkgroepen binnen zorgnetwerk in te stellen). Alle concept producten worden aan het gehele zorgnetwerk voorgelegd;
 4. Planning en vergaderschema;
 5. Advies: ‘Samenwerkingsovereenkomst zorgnetwerk’ betrokkenen zorgnetwerk.

Tip 1: Mocht het gewenst zijn, neem dan een schets c.q. beschrijving van het gewenste zorgnetwerk op;
Tip 2: Neem in het opstellen van een Plan van aanpak de ‘voordelen, nadelen, te verwachten problemen of te verwachten meevallers’ mee.

Potentiële leden voor participatie in Zorgnetwerk uitnodigen

 • Nodig de bestaande contacten van expertisecentrum en patiëntenorganisatie uit.
 • Nodig de relevante discipline(s) van relevante zorginstellingen uit (Denk aan: UMC’s, STZ-huizen, algemene ziekenhuizen en categorale instellingen). Zie hier voor coördinatoren zeldzame aandoeningen/coördinatoren top klinische zorg
 • Verstuur de uitnodiging aan de relevante wetenschappelijke en beroepsverenigingen met verzoek onder leden te verspreiden of als nieuwsbericht te plaatsen (Zie de website van Med-info of de website van de Federatie van Medisch Specialisten voor een overzicht van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen).

Advies: gebruik een meersporenbeleid: door de uitnodiging via meerdere kanalen uit te zetten is de kans groter dat de relevante zorgverleners/disciplines bereikt worden.

 • Verzamel de aanmeldingen voor participatie zorgnetwerk (zie uitklapveld: "projectorganisatie")..

Organiseren eerste bijeenkomst van Zorgnetwerk

 • Bepaal de datum, tijd en locatie voor de bijeenkomst (afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het zorgnetwerk).

Advies: plan de bijeenkomst ver (genoeg) vooruit en beleg een bijeenkomst van 2,5 à 3 uur. Denk qua locatie bijvoorbeeld aan www.pgosupport.nl,.

 • Inhoud bijeenkomst bepalen met onder andere de introductie van de verschillende zorginstellingen d.m.v. pitches, Plan van aanpak, visiedocument etc. (zie format agenda)
 • Voorzitter van eerste bijeenkomst bepalen (onafhankelijke of iemand van de kerngroep)
 • Uitnodiging met agenda opstellen; de agenda met relevante concepten/documenten (zie format agenda) versturen aan de aangemelde zorgverleners van het zorgnetwerk.

Tip: vraag in deze mail om aanmelding voor de bijeenkomst, zodat je weet hoeveel personen aanwezig zullen zijn.

 • Hou de bijeenkomst en verwerk de resultaten uit de bijeenkomst. Zorg tijdens de bijeenkomst voor een notulist zodat alle actiepunten verzameld worden en uitgewerkt gaan worden.

Vervolg Zorgnetwerk

De eerste bijeenkomst van het zorgnetwerk is een startpunt en geen eindpunt. Het het zorgnetwerk gaat met elkaar aan de slag om het netwerk in te richten en te onderhouden, producten te ontwikkelen en actie te ondernemen op de afspraken die tijdens de eerste bijeenkomst gemaakt zijn.